Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

catchbreathoflife
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
catchbreathoflife
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaskraweksiebie skraweksiebie
catchbreathoflife
4224 eed0
catchbreathoflife
catchbreathoflife

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
catchbreathoflife
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchbreathoflife

March 10 2017

8873 edce
Reposted fromerial erial viaszpaqus szpaqus
catchbreathoflife
catchbreathoflife
haha :D Spoko, statystycznie po trzech latach przychodzi fala rozwodów.  Rynek wtórny rozkwita :D
Reposted fromKubitsky Kubitsky viameem meem
catchbreathoflife
Reposted fromjasminum jasminum viakikkeer kikkeer
catchbreathoflife
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viate-quiero te-quiero
catchbreathoflife
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
catchbreathoflife

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Reposted fromhooliwan hooliwan viaelinela elinela
catchbreathoflife
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelinela elinela

March 09 2017

catchbreathoflife
Play fullscreen
close your eyes & listen 
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viawabnicu wabnicu
catchbreathoflife
catchbreathoflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl